Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR) - Forschungsgruppe Compliance

Techno-Legal Challenges in Evidence Law