Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR) - Forschungsgruppe Compliance

Legal Aspects related to CROME

  • Quelle:

    Vortrag bei BOSCH, Stuttgart-Feuerbach

  • Datum: 2013