Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR) - Forschungsgruppe Compliance

Legal Classification of the Cloud Provider

  • Quelle:

    Vortrag bei NEC, Heidelberg

  • Datum: 2014