Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR) - Forschungsgruppe Compliance

Legal Evaluation of technical tools

  • Quelle:

    Vortrag bei AIT, Vienna

  • Datum: 2015