Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR) - Forschungsgruppe Compliance

Game-theoretical Model on the GDPR, Market for Lemons?